http://www.mapa.com.pl/
Nasze produkty
Mapy ścienne Mapy w ramach ALU Mapy magnetyczne Mapy do wpinania Akcesoria Produkty pozostale Usługi IT
Wszystkie kategorie
Ostatnio dodane
Newsletter
Imię:
E-mail:
Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu KARTA Komunikacja Wizualna

– dla konsumentów.

§1 DEFINICJE

1.    Sklep– sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą KARTA Komunikacja Wizualna, zajmujący się w szczególności sprzedażą detaliczną map ściennych, map magnetycznych oraz map w ramach ALU. KARTA Komunikacja Wizualna prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym http://www.mapa.com.pl

2.    Sprzedawca– podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, będący właścicielem Sklepu, tj. Tomasz Brożyński, który prowadzi działalność gospodarczą Karta Tomasz Brożyński z siedzibą we Wiórku, przy ul. Wierzbowej 10, 61-160 Poznań o nr NIP 7781414822

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

a.    poczty tradycyjnej:

-   ul. Wierzbowa 10, Wiórek, 61-160 Poznań

-   ul. Grobla 6 lok. 10, 61-858 Poznań
-   ul.Junacka 15/14 60-152 Poznań

 

b.    telefonicznie w godz. od 10.00 do 16.00 pod numerami:

-   (61) 893 94 92

-   (+48) 660-414-638

c.    faksu pod numerem: +48 (61) 893 94 92

d.    poczty elektronicznej pod adresem karta@mapa.com.pl;

e.    elektronicznego formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu pod adresem: http://www.mapa.com.pl/kontakt.html

3.    Klient– oznacza każdą osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych, korzystającą ze Sklepu. Jeśli Klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem.

4.    Regulamin –poniższy dokument, regulujący ogólne warunki korzystania ze oferty Sklepu, wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które odwołują się do niego, w tym Polityka prywatności.

5.    Trwały nośnik -materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 

1.    Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

2.    Nazwa Sklepu, szata graficzna strony internetowej Sklepu, oprogramowanie oraz związane z jego prowadzeniem umiejętności know-how są majątkowymi dobrami niematerialnymi Sprzedawcy i podlegają prawnej ochronie.

3.    W woli złożenia zamówienia Klient powinien poprawnie wypełnić w formie elektronicznej, dostępny na stronach internetowych Sklepu formularz, podając prawdziwe dane oraz dokonać akceptacji Regulaminu.

 

§3 OFERTA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

 

1.    Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów, znajdujących się w jego ofercie.

2.    Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie (składając zamówienie), składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcę. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku,na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

3.    Z głównymi cechami produktów przed złożeniem zamówienia Klient może się zapoznać na stronach Sklepu dot. poszczególnych produktów.

4.    Zamówienie towaru przez Klienta może nastąpić w formie:

a.    dodania właściwych towarów do Koszyka, poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do Koszyka”, a następnie wysłanie zamówienia, złożonego z wybranych przez Klienta towarów oraz zaakceptowanych kosztów dostawy, poprzez kliknięcie ikony „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i wypełnienie formularza zamówieniowego na stronie internetowej Sklepu

b.    kontaktu ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem karta@mapa.com.pl oraz wymianę korespondencji e-mail;

5.    Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę.

6.    Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie  zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną przez Klienta treść Regulaminu, listę wybranych produktów, ceny jednostkowe produktów, informacje o ewentualnie udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

7.    Klient może modyfikować swoje zamówienie także po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę do momentu wysłania towaru. W celu modyfikacji zamówienia Klient powinien skontaktować się telefonicznie pod numerami: (61) 893 94 92 albo (+48) 660-414-638 albo w drodze wiadomości e-mail pod adresem: karta@mapa.com.pl. Po zmodyfikowaniu zamówienia Klient drogą e-mailową otrzymuje potwierdzenie zmiany przedmiotu umowy zawartej na odległość na trwałym nośniku, zawierającym – oprócz elementów wskazanych w §3 pkt. 6 Regulaminu – wprowadzone zmiany.

8.    Klient może anulować swoje zamówienie do momentu wysłania towaru przez Sprzedawcę.

 

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1.    Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie. Regulamin pozostaje wówczas wiążący w tym zakresie, w którym nie pozostaje w sprzeczności z ww. ustaleniami. W przypadku złożenia zamówienia, które ma charakter nietypowy z uwagi na właściwości określone przez Klienta lub ściśle związane z jego osobą, Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe potwierdzenie złożenia zamówienia.

2.    Czas realizacji dla każdego, dostępnego towaru jest wyszczególniona na stronie dot. określonego produktu. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedawca może zrealizować zamówienie z zachowaniem terminu najdłuższego dla jednostkowego towaru. Realizacja zamówienia i wysyłka produktów, jeżeli zamówiony towar został oznaczony w Sklepie jako dostępny, następuje w terminie od 2 do 14 dni, licząc od:

a.    daty zaksięgowania przelewu na wskazanym Klientowi rachunku bankowym, w przypadku przelewu tradycyjnego;

b.    zatwierdzenia zamówienia przez Klienta – w przypadku płatności gotówką przy odbiorze lub za pobraniem.

3.    W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia lub oznaczony „na zamówienie”, Sprzedawca powiadomi Klienta o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia po telefonicznym albo e-mailowym uzgodnieniu dogodnego dla Klienta terminu.

4.    Zamówiony produkt zostanie dostarczony za pośrednictwem przewoźnika zgodnie z kosztami dostawy uwidocznionymi na etapie składania zamówienia.Kompleksowy koszt dostawy zamówionych towarów jest każdorazowo określony po dokonaniu ich wyboru, a przed złożeniem zamówienia.Koszt dostawy będzie dodatkowo zawarty w informacji potwierdzającej zawarcie umowy przekazywanej na trwałym nośniku.

5.    W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy i jest uprawniony do anulowania zamówienia.

6.    Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następującej formie:

a.    przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 16 1020 4027 0000 1402 0453 2271; Bank PKO BP - Oddział 2 w Poznaniu (przedpłata);

b.    płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem albo odbiór osobisty);

7.    Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia albo przy odbiorze w przypadku wysyłki za pobraniem. W przypadku jeżeli Klient, który wybrał płatność w formie przedpłaty, nie uiści wymaganej ceny w terminie 7 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

8.    Warunki i możliwość wysyłki produktu poza granice Polski wymagają każdorazowo indywidualnego uzgodnienia.

9.    Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument, potwierdzający dokonanie sprzedaży. Jeśli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia) oraz przekazać Sprzedawcy dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

 

§ 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

2.    Niezależnie od innych uprawnień przysługujących Klientowi, niektóre towary mogą być objęte gwarancją, co znajduje wyraz w odpowiednim oznaczeniu na karcie produktu. Szczegółowe  prawa  i  obowiązki  stron  w  ramach  ww. gwarancji zawiera Karta Gwarancyjna. Uprawnienia z tytułu gwarancji ani nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień, przysługujących Klientowi na podstawie innych przepisów prawa, w tym w szczególności uprawnień z tytułu wadliwości rzeczy sprzedanej (rękojmia).

3.    W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie stanu przesyłki w formie odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznie zgłosić powstałą szkodę Sprzedawcy.

4.    Klient może złożyć reklamację na adres Sprzedawcy na adres: ul. Wierzbowa 10, Wiórek, 61-160 Poznań.

5.    W przypadku reklamacji na podstawie gwarancji Klient powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej. W przypadku reklamacji w stosunku do Sprzedawcy, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, Klient powinien dostarczyć odpowiednio zabezpieczony towar razem z dokumentami potwierdzającymi zakup na adres Sprzedawcy oraz wskazać swoje zastrzeżenia i żądania.

6.    Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji za uzasadnioną, wówczas Sprzedawca uzgodni preferowane przez Klienta zasady wydania towaru.

7.    W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru, Klient powinien odebrać towaru z magazynu Sprzedawcy we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie (w dzień roboczy od 9-15), po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy. Ewentualna ponowna dostawa towaru przez Sprzedawcę lub dostawa na inny wskazany adres jest możliwa za odrębnym porozumieniem.

8.    Klient-konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadania przez Klienta-konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

9.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć w dowolnej formie przy pomocy środków komunikacji, z których korzysta Sprzedawca, w szczególności wiadomości e-mail na adres: karta@mapa.com.plalbo przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: ul. Wierzbowa 10, Wiórek, 61-160 Poznań.

10.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy formularza, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który jest dostępny pod adresem http://www.mapa.com.pl/pliki/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf  oraz dodatkowo doręczany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

11.W razie odstąpienia od umowySprzedawca niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy - zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

12.Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14.Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy na adres ul. Wierzbowa 10, Wiórek (61-160 Poznań) lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

15.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

16.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia;

b.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

c.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h.    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k.    zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m.   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 6. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

 

1.    Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klienta przekazywanych w związku z korzystaniem ze Sklepu.

2.    Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora oraz osoby działające na jego zlecenie wyłącznie w celu należytej realizacji obowiązków wynikających z zamówień składanych przez Klienta i zawartych w ich wyniku umów.

3.    Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma w szczególności prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej http://www.mapa.com.pl

2.    Wszelkie spory wynikłe w związku z zawieraniem i realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

3.    Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądach Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić  o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.

 

§ 8. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 

1.    Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż

a.    warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej;

2.    Sprzedawca informuje, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.


Regulamin ważny do 24.12.2014 znajduję się pod linkiem http://www.mapa.com.pl/pliki/Regulamin_sklepu_mapa.com_wazny_do_24_12_2014.pdf

 


Regulamin Sklepu
KARTA Komunikacja Wizualna

– dla podmiotów nie będących konsumentami.

§1. DEFINICJE

1.     Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które odwołują się do niego.

2.     Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą KARTA Komunikacja Wizualna, znajdujący się pod adresem internetowym www.mapa.com.pl

3.     Klient – oznacza każdą osobę, która korzysta ze Sklepu, po wcześniejszym zaakceptowaniu Regulaminu, nie będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

4.     Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest Tomasz Brożyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Karta Tomasz Brożyński z siedzibą we Wiórku (61-160 Poznań) przy ul. Wierzbowa 10, o numerze NIP  7781414822; REGON 301834761. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy.

§2. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.     Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie dokonać jego akceptacji przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

2.     Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu internetowego „Karta Komunikacja Wizualna” funkcjonującego pod adresem internetowym www.mapa.com.pl i zasady korzystania z niego.

3.     Nazwa Sklepu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej.

§3. OFERTA

1.     Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

2.     Ceny podane w ramach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika bez wcześniejszego uprzedzenia.  Dla stron umowy wiążąca jest cena wskazana w potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia  zamówienia. Również inne informacje wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla Sprzedawcy zgodnie z ich treścią od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a dla Klienta od momentu zatwierdzenia potwierdzonego zamówienia. Sprzedawca jest związany zawartą w potwierdzeniu ofertą przez okres 7 dni doręczenia potwierdzenia.

3.     Opisy produktów zamieszczone w ramach Sklepu nie są pełnymi opisami, mają one jedynie na celu pomóc w wyborze produktu. Sklep dokłada wszelkich starań, aby informacje były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Zdjęcia przedstawione w ramach Sklepu mają jedynie charakter informacyjny, mogą one się różnić od opakowań lub produktów oferowanych w sprzedaży, w szczególności ze względu na wprowadzanie nowych rozwiązań produkcyjnych bądź też z uwagi na jakość prezentowanych zdjęć.

4.     Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

5.     Obecność informacji o produkcie w ramach Sklepu  nie świadczy bezpośrednio o  jego dostępności. W przypadku braku dostępności produktu Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i ma możliwość anulowania zamówienia w całości, bądź w części; jednocześnie nie będzie obciążony kosztami z tego tytułu.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.    Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową, jak również pocztą elektroniczną na adres karta@mapa.com.pl. Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym). Złożenie zamówienia każdorazowo oznacza uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptację jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

2.    Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w wyjątkowych przypadkach, jak np. przy niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością. Klient o takim przypadku zostanie poinformowany.

3.    Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest podanie lub potwierdzenie przez Klienta wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia, w szczególności:

a.    dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwa i adres, adres poczty elektronicznej - jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego;

b.    dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego;

c.    dane dotyczące zamawianego produktu

4.    Po złożeniu zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta dotrze wiadomość z potwierdzeniem zamówienia, aby rozpoczęta została procedura realizacji niezbędne jest jego zatwierdzenie, co stanowi wyraz akceptacji dla treści Regulaminu i informacji zawartych w przesłanej wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Na tym etapie istnieje możliwość samodzielnego anulowania zamówienia przez Klienta bez jakichkolwiek konsekwencji. Zamówienie niepotwierdzone przez 7 dni zostaje automatycznie anulowane.Zamówienie nieopłacone przez 7 dni zostaje automatycznie anulowane, w przypadku wybrania przez Klienta przedpłaty.

5.    Zatwierdzenie zamówienia po otrzymaniu jego potwierdzenia od Sprzedawcy jest momentem, w którym możliwe jest skorygowania błędnie podanych danych Klienta. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione lub niemożliwe, gdyż od momentu zatwierdzenia zamówienia przez Klienta zostaje ono skierowane do realizacji. Sklep dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie realizacji zamówienia, umożliwić Klientowi zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, jednak odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu ewentualnej szkody po stronie Klienta zostaje wyłączona w granicach przez prawo dopuszczalnych.

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.    Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty bez podania przyczyny.

2.    Sklep może zażądać od Klienta wpłaty określonej zaliczki w procentowym stosunku do wartości zamawianego towaru. W przypadku kiedy realizacja zamówienia przedłużyłaby się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, Klient ma prawo żądać jej zwrotu bez żadnych potraceń. Natomiast w przypadku, gdy Klient zrezygnowałby z zamawianego towaru przed upływem 30 dni od wpłaty zaliczki, Sklep uprawniony jest do zatrzymania zaliczki. W szczególności dzieje się tak w przypadku, gdy Sklep wyraża gotowość do zrealizowania zamówienia Klienta. W każdym przypadku wystąpienia konieczności wniesienia zaliczki Klient jest informowany o tym fakcie uprzednio i zawsze może zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.

3.    Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie, Regulamin pozostaje wówczas wiążący w tym zakresie, w którym nie pozostaje w sprzeczności z ww. ustaleniami.

4.    Realizacja zamówienia i wysyłka produktów następuje w terminie od  2 do 14 dni roboczych  licząc od:

a.    daty zaksięgowania przelewu na wskazanym Klientowi rachunku bankowym, w przypadku przelewu tradycyjnego,

b.    zatwierdzenia zamówienia przez Klienta – w przypadku płatności gotówką przy odbiorze lub za pobraniem.

5.    W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy i jest uprawniony do anulowania zamówienia, jeśli wydłużenie przekroczy dodatkowe 20 dni roboczych. Powyższe uprawnienie nie dotyczy zamówień nietypowych – indywidualnie uzgodnionych.

6.    W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w  chwili otrzymania zamówienia, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta pocztą elektroniczną o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia. Czas realizacji takiego zamówienia ulega wydłużeniu o czas niezbędny na przygotowanie produktu.

7.    W przypadku zmiany ceny produktu między datą złożenia przez Klienta zamówienia a datą jego potwierdzenia, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji i nowej cenie produktu. W przypadku zamiaru nabycia towaru za nową cenę, Klient winien potwierdzić zakup produktu w nowej cenie pocztą elektroniczną.

8.    Sprzedawca zastrzega sobie dodatkowo prawo odmowy realizacji zamówienia w szczególności w następujących przypadkach:

a.    nie można zweryfikować danych osoby składającej zamówienie,

a.    zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe lub utrudnione z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych,

b.    uwidoczniona cena towaru jest wynikiem oczywistej pomyłki,

9.    Za zamówienie Klient dokonuje zapłaty w postaci:

a.    przelewu na konto Sklepu w PKO BP  nr konta 16 1020 4027 0000 1402 0453 2271, (przedpłata)

b.    płatności przy odbiorze (wysyłka za pobraniem; odbiór osobisty).

10. Zamówiony produkt zostanie dostarczony za pośrednictwem przewoźnika zgodnie z kosztami dostawy, uwidocznionymi każdorazowo na karcie produktu

11. Warunki i możliwość wysyłki produktu poza granice Polski wymagają każdorazowo indywidualnego uzgodnienia.

12. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem uznania, iż dokument został wystawiony prawidłowo.

13. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową jednakże istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sklepu.

14.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie i inne szkody związane z nienależytym wykonanie usług przez przewoźników.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY, GWARANCJA i REKLAMACJA

1.    Produkt uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń pod względem ilościowym oraz bez widocznych uszkodzeń po podpisaniu listu przewozowego przez przedstawiciela Klienta lub innego równoważnego dokumentu. Klient zobowiązany jest do wnikliwej kontroli stanu produktu i zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń przy odbiorze, pod rygorem uznania, iż nie są one objęte odpowiedzialnością Sprzedawcy, o ile były możliwe do wykrycia.

2.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, dystrybutora lub sprzedawcy, realizowane na terenie Polski zgodnie z ich warunkami. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.

3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyrobów tylko w przypadku, gdy ich właściwości nie spełniają obowiązujących norm jakościowych.

4. W przypadku ujawnienia w dostarczonych produktach wad przez Klienta, Sprzedawca po przeprowadzeniu ich oceny i uznaniu reklamacji zobowiązuje się wedle swojego wyboru do dostarczenia produktów wolnych od wad w terminie uzgodnionym z Klientem lub umniejszenia ceny sprzedaży w przypadku braku możliwości lub obiektywnych utrudnień w wymianie. Pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego.

5. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej nie później niż 3 dni od daty ujawnienia wady, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Sprzedawca powiadamia Klienta w formie pisemnej o jej uznaniu, odmowie, konieczności przekazania dodatkowej dokumentacji lub dokonania oględzin, przy czym braku informacji o rozpatrzeniu nie można traktować jako milczącego uznania twierdzeń Klienta za uzasadnione.

6. Klient ma obowiązek wskazać w reklamacji: nr zamówienia, przyczynę reklamacji oraz stosowną dokumentację fotograficzną, która potwierdza wystąpienie wady. Wszelkie reklamacje dotyczące pęknięć lub innych wad mogących powstać w wyniku mechanicznego uszkodzenia produktu, a stwierdzonych po jego przekazaniu Klientowi nie będą uwzględniane, chyba że Klient wykaże, że powstała wada wynika z winy Sprzedawcy.

7. W razie złożenia reklamacji Klient ma obowiązek zabezpieczyć i udostępnić reklamowane produkty dla oględzin przedstawiciela Sprzedawcy w miejscu dostawy, lub w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku gdy Klient nie zabezpieczy w sposób należyty reklamowanych produktów, brak możliwości weryfikacji zgłaszanych zastrzeżeń nie obciąża Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo oceny zasadności dokonania oględzin i uzgadnia termin z Klientem. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin Sprzedawca powiadamia Klienta w formie pisemnej o swojej decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania zgłoszonej reklamacji.

9. Strony wyłączają odpowiedzialność  Sprzedawcy w stosunku do Klienta z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez produkty Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest również do zwolnienia Sprzedawcy ze wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

10. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia Klient uprawiony jest do naliczenia Dostawcy kary umownej w wysokości 0,01 % wartości netto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie przekroczy okres 30 dni Klient zamiast uprawnienia do naliczenia kar umownych uprawniony będzie do odstąpienia od umowy oraz otrzymania zwrotu wszelkich przedpłat i zaliczek, jak również kary umownej w wysokości 2% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać poprzedzone wezwaniem do wykonania umowy z dodatkowym 14 dniowym terminem, skierowanym do Sprzedawcy po upływie terminu wskazanego w zdaniu 2.

11. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy, w tym wynikająca z należnych Klientowi kar umownych, ograniczona zostaje wyłącznie do pokrycie strat Klienta pozostających w bezpośrednim związku z wadliwością produktu, a za jej górny limit strony przyjmują wartość zamówienia.

12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie. Każda taka zmiana Regulaminu będzie zasygnalizowana za pośrednictwem strony internetowej.

2. Sklep informuje, iż niektóre usługi związane z funkcjonowaniem Sklepu świadczone są przez podmioty zewnętrzne, które samodzielnie i na własną odpowiedzialność formułują warunki świadczenia danej usługi. W każdym takim przypadku Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zgodność realizacji umowy z przedstawionymi przez wyżej wymienione podmioty warunkami. Klient zobowiązany jest zapoznać się z właściwym dla świadczonych przez danego usługodawcę regulaminem, gdyż reguluje one jego prawa i obowiązki. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy związana z świadczeniem usług przez ww. podmioty zostaje wyłączona w zakresie prawem dopuszczalnym.

3. Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania ze Sklepu jest sąd siedziby Sprzedawcy.

§ 8. WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

  1.  Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca informuje, iż warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej.
  2.  Sprzedawca informuję, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
Zadzwoń
Certyfikat zielonamarka
Pozostałe
Pliki do pobrania
Nasza siedziba - mapka dojazdowa
Polecane wydawnictwa
 
O nas
O firmie
Kontakt
Polityka prywatności
Jak dojechać?
Sklep internetowy
Regulamin sklepu
Gwarancja i zwroty
Zgłoś problem
Oferta
Mapy ścienne
Mapy magnetyczne
Mapy do wpinania
Akcesoria
Pliki do pobrania
Referencje
Certyfikat Zielona Marka
Pozostałe sklepy
gabloty.com
gablotyszkolne.pl
karta.poznan.pl

Copyright 2008-2013 © karta. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć lub ich fragmentów bez zgody firmy Karta jest zabronione.
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna GDEEP